PËRSHKRIMI I PORTFOLIOS SË KOMPANISË SIPAS SHTYLLAVE TË FUNKSIONIMIT

Shërbime Konsulente

Kompania jonë projekton dhe zbaton të gjithë procesin për të kërkuar, koordinuar dhe vlerësuar propozimet për çdo projekt dhe më pas kryen filtrimin për t’i paraqitur klientëve tanë propozimin më të mirë.

Aftësia e klientëve tanë për të marrë një vendim të mirë nuk varet vetëm në sa informacion kanë por sa i saktë është ai dhe disponueshmëria e këtij informacioni kur ata kanë nevojë.

Prandaj ne, me eksperiencën dhe aftesinë e stafit tonë dhe partnerëve ju ofrojmë shpejtësi, korrektësi, saktësi dhe mbi të gjitha besueshmëri për këtë.

Ne ofrojmë shërbime konsulencë dhe ndërmjetësimi për një rang të gjerë projektesh që perfshin fushën Administratës, Arkitektures, Ndërtimit, Gjeodezisë, Minierave, Teknologjisë, Energjetikes, Mjedisore, Ujrave, Bujqësore etj, si dhe Mbikqyrjen Profesionale të Projekteve.

 

Projektet Ndërtimore

Prej më shumë se 14 vitesh konsiderohemi ndër kompanitë më serioze, të strukturuara dhe të qëndrueshme në vend.

Bazuar në traditën e përsosmërisë, ku klientët dhe koha rivleresojnë punën tonë, hedhim baza solide për një perspektive premtuese.

Portofolio ynë ka projekte të të gjitha përmasave, niveleve të kompleksitetit dhe funksioneve, nga rinovime të ndërlikuara interierë, deri në ndërtimet më komplekse.

Ne mundemi të ndërtojmë dhe e bëjmë këtë me pasion.

Diapazoni i aftësive të H&B Consulting na siguron që të jemi në gjendje të zgjidhim nevojat e klientëve tanë në çdo kohë dhe në çdo front.

 

Projektet në Energji dhe Efiçienca e Energjisë

Sektori i energjisë po kalon përmes një tranzicioni të theksuar.

Teknologjia e re në energjinë e gjelbërt dhe kërkesa e shoqërisë premton të reformojë energjinë që ne përdorim.

Në menyrë që të ndihmojmë klientët tanë në të gjithë spektrin energjetk dhe efiçiencen e energjisë për të arritur qëllimet e tyre, me stafin dhe partnerët tone, përçojmë një kuptim të gjerë të proceseve regullatore, dinamikën e kërkesës, dizajnet adekuate, lëndët adekuate, teknologjinë dhe operacionet, për fushat:

 • Hidrocentralet
 • Panelet solare
 • Energjia e erës
 • Efiçienca e energjisë

 

Projektet në Menaxhimin e Mjedisit & Ujrave

Planeti ynë ndryshon dita ditës dhe kjo lidhet ngushtë me mjedisin dhe veçanërisht mënyrën se si njerëzit e trajtojnë atë.

Mjedisi ku ne jetojmë është vital për njerëzimin prandaj qëllimi ynë është të punojmë për zgjidhjen e problemeve mjedisore që shqetësojnë jetën tone.

Ne mbështetemi në mënyra që ndikojnë drejpërsëdrejti në pastrimin e mjedisit dhe rigjenerimin e jetës dhe që janë:

 • Trajtimi i ujrave
 • Trajtimi i mbetjeve urbane
 • Trajtimi I mbetjeve nga azbesti
 • Rigjenerimi I hapsirave etj.

 

PROJEKTET E REALIZUARA NGA KOMPANIA SIPAS SHTYLLAVE TË FUNKSIONIMIT

 

Shërbime Konsulente

 • Hartimi i projektit “Rregullimi i vendeve të hedhjes së mbeturinave në: Rahovec, Viti dhe Kamenice”
 • Hartimi i projektit socio-ekonomik për lumin Bistrica në Prizren
 • Hartimi i projektit për ruajtjen e mbetjeve të rrezikshme
 • Hartimi i projektit ideor dhe kryesor për rregullimin e vendëdepozitimit të mbetjeve në Istog
 • Hartimi i projektit socio-ekonomik për lumin Bistrica në Prizren “Shtojca-A
 • Hartimi i projektit kryesor për ndërtimin e impiantit për pastrimin e ujërave të zeza dhe BPD industriale.
 • Hartimi i projektit të rezervuarit të ujit për Aeroportin Ndërkombëtar të Prishtinës
 • Hartimi i projektit konceptual dhe kryesor për objektet individuale të banimit për habitatin e ri në lagjen Smalaj në fshatin Brod – Shtërpcë
 • Projektimi dhe ekzekutimi i punimeve për marrjen e ujit nga Iber lepenc për TCA

 

 • Mbikëqyrje profesionale për projekte ndërtimore të fushave të ndryshme:
 • Objekte banimi,
 • Objekte Spitalore,
 • Impiantet e sterilizimit të mbetjeve spitalore infektive,
 • Mureve mbrojtëse komplekse,
 • Rehabilitimi i vendeve të hedhjes së mbeturinave,
 • Rregullimi të shtretërve të lumejve,
 • Komplekseve Memoriale,
 • Ndërtimit dhe zgjerimit të rrugëve,
 • Ndërtimi dhe Renovimi I urave,
 • Kampuseve Universitare,
 • Ndërtimi i sistemeve të ujërave të zeza, etj.

 

 • Sigurimi i shërbimeve ligjore – Komisioni i Pavarur për Miniera dhe Minerale (KPMM)
 • Menaxhimi i sigurisë dhe mbrojtjes në punë – KPMM
 • Programi i Zbatimit të Ekonomisë Dixhitale – Krijimi i një parku të teknologjisë dixhitale
 • Programi i Mbështetjes – Auditimi i Energjisë në ndërtesat e Shërbimit Publik
 • Kontrata e Shërbimit “Shërbimet e Konsulencës së Dizajnit” – SOWI KOSOVO
 • Shërbimet e Konsulencës së Projektimit OHL – Linja e Transmisionit 110 kV – Mitrovice SOWI KOSOVO
 • Parku i Energjisë së Erës – SELAC -1, 2, 3 – Inxhinier i Pronarit
 • Kontrata e Shërbimit: Përgatitja e dokumenteve për lejen e ndërtimit për të Përkohshëm

Zonat e Ruajtjes së Përhershme dhe Zonat e Ruajtjes së Azbestit Natyror – SOWI KOSOVO

 

Projektet Ndërtimore

 

 • Ndërtimi i Qendrës së Mjekësisë Familjare në Pejë
 • Ndërtimi i një salle për edukim fizik në shkollën fillore “Bajram Curri” në Strellc të Epërm
 • Punimi me Erozion, suvatimi dhe lyerja e mureve në Shkencat Natyrore-Matematike Fakulteti i Prishtinës.
 • Prodhimi, furnizimi dhe instalimi i kontejnerëve.
 • Riparimi i objekteve ekzistuese të banesave të komuniteteve.
 • Ndërtimi i Qendrës së Mjekësisë Familjare në fshatin Shajkofc.
 • Ndërtimi i objektit për impiantin e sterilizimit të mbetjeve spitalore infektive në Qendrën Spitalore të Pejës.
 • Rinovimi i objektit për Qendrën e Trajnimit për Agjencinë e Menaxhimit të Emergjencave (EMA) në Hajvali
 • Rinovimi i zyrave të shërbimit të studentëve në Fakultetin e Mjekësisë
 • Instalimi i kolektorëve diellorë për ngrohjen e ujit sanitar në ndërtesat e Akademisë së Kosovës për Siguri Publike (AKSP).
 • Zbatimi i masave të EE dhe përdorimi i BRE-ve në ndërtesën e Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik
 • LLot (I) Ndërtimi i kulmit dhe fasadës së jashtme
 • Llot (II) panele diellore për ngrohjen e ujit sanitar dhe sistemin fotovoltaik
 • Llot (III) Furnizimi dhe instalimi I dyerve dhe dritareve te jashtme
 • Ndërtimi i Mbledhësit të Betonit dhe Kanalizimi i Fekaleve
 • Ndërtimi i ashensorit për klinikën e Kardiokirurgjisë
 • Ndërtimi i objektit për fazën e parë të Universitetit të Mitrovicës
 • Rinovimi i kulmit të Qendrës së Trajnimit AME në Hajvalia
 • Rinovimi i shtëpisë së personit të riatdhesuar nga Gjermania – BE
 • Rinovimi i shtëpisë së personit nga Kllokoti i riatdhesuar nga Zvicrra – BE.
 • Ndërtimi i shtëpisë së komunitetit në Novoberdė.
 • Vendosja e zonës së parë të filtrit në Kardiokirurgjinë
 • Renovimi i ndërtesës në Blinaje
 • Ndërtimi i Qendrës Arsimore në Livagje
 • Zgjerimi i sistemit të ngrohjes dhe tubacioneve
 • Rinovimi i shkollës në Graçanicë
 • Ndërtimi i ambulancës në Batllava
 • Rinovimi i shkollave, ndërtimi i objekteve, kopshtit dhe gardheve në Komunën e Graçanicës
 • Riparimi i Fasadës dhe Ndryshimi i Dritareve të Kulmit në Shkollën në Lepi – Graçanicë
 • Rinovimi i shkollave dhe blerja e pajisjeve – Obiliq
 • Ndërtimi i objektit spitalor të MCC (Qendra Kombëtare e Mjekësisë Mjekësore) dhe KMFR (Klinika e Mjekësisë Fizike dhe Mjekësisë Rehabilituese) brenda QKUK-së
 • Ndërtimi i objektit të stacionit të zjarrfikësve në Komunën e Junikut
 • Funksionalizimi i objektit ekzistues të mensës së punëtorëve të rinj në TC-A, pjesa mekanike – ngrohja dhe ventilimi – KEK
 • Rinovimi dhe rikonfigurimi i Stadiumit të Qytetit në Mitrovicë në Kategorinë IV të ‘Rregullores së Infrastrukturës së Stadiumit UEFA’, sipas Kushteve të Kontratës edicion, 2017
 • Furnizimi dhe servisimi i kaldajave për nevojat e MASHT-it
 • Furnizimi dhe instalimi i kabllos elektrike për kyçjen e objektit KCMS dhe KMFR me rrjetin elektrik
 • Riparimi i mensave në DPQ – KEK
 • Ndërtimi i Qendrës Kombëtare të Xhudos në Pejë
 • Promovimi i efiçiencës së energjisë në nivelin lokal përmes zbatimit të masave të efiçiencës së energjisë në komunën e Kamenicës.
 • Kontrata për Ndërtimin dhe Masave të Efiçiencës së shtepive të Familjeve (HER) -2020 / 015-Lot 3 Gjilane-Ferizaj – MCC.
 • Kontrata për ndërtimin e rikonstruksioneve të efiçencës së ndërtesave të banimit – Retrofit -Lipjan – MCC

 

 

Projektet në Energji dhe Efiçienca e Energjisë

 

 • Programi i Mbështetjes – Auditimi i Energjisë në ndërtesat e Shërbimit Publik
 • Kontrata e Shërbimit “Shërbimet e Konsulencës së Dizajnit” – SOWI KOSOVO
 • Shërbimet e Konsulencës së Projektimit OHL – Linja e Transmisionit 110 kV – Mitrovice SOWI KOSOVO
 • Parku i Energjisë së Erës – SELAC -1, 2, 3 – Inxhinier i Pronarit
 • Kontrata e Shërbimit: Përgatitja e dokumenteve për lejen e ndërtimit për të Përkohshëm

Zonat e Ruajtjes së Përhershme dhe Zonat e Ruajtjes së Azbestit Natyror – SOWI KOSOVO

 • Instalimi i kolektorëve diellorë për ngrohjen e ujit sanitar në ndërtesat e Akademisë së Kosovës për Siguri Publike (AKSP).
 • Zbatimi i masave të EE dhe përdorimi i BRE-ve në ndërtesën e Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik
 • LLot (I) Ndërtimi i kulmit dhe fasadës së jashtme
 • Llot (II) panele diellore për ngrohjen e ujit sanitar dhe sistemin fotovoltaik
 • Llot (III) Furnizimi dhe instalimi I dyerve dhe dritareve te jashtme
 • Promovimi i efiçiencës së energjisë në nivelin lokal përmes zbatimit të masave të efiçiencës së energjisë në komunën e Kamenicës.
 • Kontrata për Ndërtimin e Masave të Efiçiencës së shtepive të Familjeve (HER) -2020 / 015-Lot 3 Gjilane-Ferizaj MCC.
 • Kontrata për ndërtimin e rikonstruksioneve të efiçencës së ndërtesave të banimit Retrofit -Lipjan MCC

 

Projektet në Menaxhimin e Mjedisit & Ujrave

 

 • Hartimi i projektit “Rregullimi i vendeve të hedhjes së mbeturinave në: Rahovec, Viti dhe Kamenice”
 • Hartimi i projektit për ruajtjen e mbetjeve të rrezikshme
 • Hartimi i projektit ideor dhe kryesor për rregullimin e venddepozitimit të mbetjeve në Istog
 • Hartimi i projektit socio-ekonomik për lumin Bistrica në Prizren “Shtojca-A
 • Hartimi i projektit kryesor për ndërtimin e impiantit për pastrimin e ujërave të zeza dhe BPD industriale.
 • Hartimi i projektit të rezervuarit të ujit për Aeroportin Ndërkombëtar të Prishtinës
 • Projektimi dhe ekzekutimi i punimeve për marrjen e ujit nga Iber lepenc për TCA
 • Ndërtimi i objektit për impiantin e sterilizimit të mbetjeve spitalore infektive në Qendrën Spitalore të Pejës.
 • Instalimi i kolektorëve diellorë për ngrohjen e ujit sanitar në ndërtesat e Akademisë së Kosovës për Siguri Publike (AKSP).
 • Kontrata e Shërbimit: Përgatitja e dokumenteve për lejen e ndërtimit për të Përkohshëm

Zonat e Ruajtjes së Përhershme dhe Zonat e Ruajtjes së Azbestit Natyror – SOWI KOSOVO

 • Ndërtimi i Mbledhësit të Betonit dhe Kanalizimi i Fekaleve

 

 

 

DESCRIPTION OF THE COMPANY PORTFOLIO BY OPERATING PILLARS

 

Consulting Services

 

Our company designs and implements the entire process to search, coordinate and evaluate proposals for each project and then performs filtering to present the best proposal to our clients.

The ability of our clients to make a good decision depends not only on how much information they have but how accurate it is and the availability of this information when they need it.

Therefore we, with the experience and skill of our staff and partners offer you speed, accuracy, and above all reliability for this.

We provide consulting and intermediation services for a wide range of projects that include the field of Administration, Architecture, Construction, Geodesy, Mining, Technology, Energy, Environment, Water, Agriculture, etc., as well as Professional Project Supervision.

 

Construction Projects

 

For more than 14 years we are considered among the most serious, structured and stable companies in the country.

Based on the tradition of excellence, where clients and time re-evaluate our work, we lay a solid foundation for a promising perspective.

Our portfolio has projects of all sizes, levels of complexity and functions, from complex interior renovations to more complex constructions.

We can build and do it with passion, H&B Consulting’s range of capabilities ensures that we are able to meet the needs of our clients at any time and on any front.

 

Projects in Energy and Energy Efficiency

 

The energy sector is going through a marked transition.

New technology in green energy and society demand promises to reform the energy we use.

In order to help our customers across the energy spectrum and energy efficiency to achieve their goals, with our staff and partners, we convey a broad understanding of regulatory processes, demand dynamics, adequate designs, adequate materials, technology and operations for:

 • Hydropower plants
 • Solar panels
 • Wind energy
 • Energy efficiency

 

Projects in Environmental & Water Management

 

Our planet is changing day by day and this is closely related to the environment and especially the way people treat it.

The environment in which we live is vital to humanity therefore our goal is to work to solve the environmental problems that concern our lives.

We rely on ways that directly affect the cleaning of the environment and the regeneration of life and that are:

 • Water treatment
 • Urban waste treatment
 • Treatment of asbestos waste
 • Regeneration of spaces, etc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJECTS IMPLEMENTED BY THE COMPANY ACCORDING TO THE PILLARS OF OPERATION

 

 

Consulting Services

 • Drafting the project “Regulation of landfills in: Rahovec, Viti and Kamenice”
 • Drafting a socio-economic project for the Bistrica River in Prizren
 • Designing a project for the preservation of hazardous waste
 • Drafting of the conceptual and main project for the regulation of the landfill in Istog
 • Drafting of socio-economic project for the river Bistrica in Prizren “Annex-A
 • Drafting the main project for the construction of the plant for wastewater treatment and industrial BPD.
 • Designing a water reservoir project for Prishtina International Airport
 • Drafting the conceptual and main project for individual residential buildings for the new habitat in the Smalaj neighborhood in the village of Brod – Shtërpcë
 • Design and execution of works for water intake from Iber lepenc for TCA

 

 • Profesionale Professional supervision for construction projects in various fields:
 • Residential buildings,
 • Hospital buildings
 • Infectious hospital waste sterilization plants,
 • Complex protective walls,
 • Rehabilitation of landfills,
 • Adjustment of river beds,
 • Memorial Complexes,
 • Construction and widening of roads,
 • Construction and Renovation of bridges,
 • University Campuses,
 • Construction of sewage systems, etc.

 

 • Provision of Legal Services – Independent Commission for Mines and Minerals (ICMM)
 • Occupational safety and security management – ICMM
 • Digital Economy Implementation Program – Establishment of a digital technology park
 • Support Program – Energy Audit in Public Service Buildings
 • Service Contract “Design Consulting Services” – SOWI KOSOVO
 • OH OHL Design Consulting Services – 110 kV Transmission Line – Mitrovica SOWI KOSOVO
 • Wind Energy Park – SELAC -1, 2, 3 – Owner Engineer
 • Service Contract: Preparation of documents for the construction permit for Temporary

permanent preservation areas and natural asbestos preservation areas – SOWI KOSOVO

 

Construction Projects

 

 • Construction of Family Medicine Center in Peja
 • Construction of a hall for physical education in the primary school “Bajram Curri” in Strellc i Epërm
 • Erosion work, plastering and wall painting in Natural-Mathematical Sciences Faculty of Prishtina.
 • Production, supply and installation of containers.
 • Repair of existing community housing facilities.
 • Construction of Family Medicine Center in Shajkofc village.
 • Construction of the facility for the sterilization plant of infectious hospital waste in the Hospital Center of Peja.
 • Renovation of the facility for the Training Center for the Emergency Management Agency (EMA) in Hajvalia
 • Renovation of student service offices in the Faculty of Medicine
 • Installation of solar collectors for sanitary water heating in the buildings of the Kosovo Academy for Public Safety (KAPS).
 • Implementation of EE measures and use of RES in the building of the Ministry of Economic Development
 • Lot (I) Construction of roof and exterior facade
 • Lot (II) solar panels for sanitary water heating and photovoltaic system
 • Lot (III) Supply and installation of external doors and windows
 • Concrete Collector Construction and Fecal Sewerage
 • Construction of the elevator for the Cardiac Surgery clinic
 • Construction of the facility for the first phase of the University of Mitrovica
 • Renovation of the roof of the AME Training Center in Hajvalia
 • Renovation of the home of the repatriated person from Germany – EU
 • Renovation of the house of the person from Kllokot repatriated from Switzerland – EU.
 • Construction of a community house in Novoberdė.
 • Placement of the first filter area in Cardiac Surgery
 • Renovation of the building in Blinaje
 • Construction of the Educational Center in Livagje
 • Expansion of the heating and piping system
 • Renovation of the school in Gracanica
 • Construction of an ambulance in Batllava
 • Renovation of schools, construction of facilities, kindergarten and fences in the Municipality of Gracanica
 • Repair of the Facade and Replacement of the Roof Windows in the School in Lepi – Gracanica
 • Renovation of schools and purchase of equipment – Obiliq
 • Construction of the hospital facility of MCC (National Center of Medical Medicine) and KMFR (Clinic of Physical Medicine and Rehabilitation Medicine) within UCCK
 • Construction of the fire station facility in the Municipality of Junik
 • Functionalization of the existing canteen of new workers in TPP-A, mechanical part – heating and ventilation – KEK
 • Renovation and reconfiguration of the City Stadium in Mitrovica in Category IV of the ‘UEFA Stadium Infrastructure Regulation’, according to the Contract Terms edition, 2017 ‘
 • Supply and servicing of boilers for the needs of MEST
 • Supply and installation of electrical cable for connection of KCMS and KMFR facility with electrical network
 • Repair of canteens in DPQ – KEK
 • Construction of the National Judo Center in Peja
 • Promotion of energy efficiency at the local level through the implementation of energy efficiency measures in the municipality of Kamenica.
 • Contract for the Construction of Household Efficiency Buildings (HER) -2020 / 015-Lot 3 Gjilan-Ferizaj MCC.
 • Contract for construction of efficiency constructions of residential buildings (EAR) – Lipjan – MCC

 

 

 

Projects in Energy and Energy Efficiency

 • Support Program – Energy Audit in Public Service Buildings
 • Service Contract “Design Consulting Services” – SOWI KOSOVO
 • OHL Design Consulting Services – 110 kV Transmission Line – Mitrovica SOWI KOSOVO
 • Wind Energy Park – SELAC -1, 2, 3 – Owner Engineer
 • Service Contract: Preparation of documents for the construction permit for Temporary
 • Permanent Preservation Areas and Natural Asbestos Preservation Areas – SOWI KOSOVO
 • Installation of solar collectors for sanitary water heating in the buildings of the Kosovo Academy for Public Safety (KAPS).
 • Implementation of EE measures and use of RES in the building of the Ministry of Economic Development
 • Lot (I) Construction of roof and exterior facade
 • Lot (II) solar panels for sanitary water heating and photovoltaic system
 • Lot (III) Supply and installation of external doors and windows
 • Promotion of energy efficiency at the local level through the implementation of energy efficiency measures in the municipality of Kamenica.
 • Contract for the Construction of Household Efficiency Buildings (HER) -2020 / 015-Lot 3 Gjilan-Ferizaj MCC.
 • Contract for construction of efficiency constructions of residential buildings (EAR) – Lipjan – MCC

 

 

 

 

Projects in Environmental & Water Management

 

 • Drafting the project “Regulation of landfills in: Rahovec, Viti and Kamenice”
 • Designing a project for the preservation of hazardous waste
 • Drafting of the conceptual and main project for the regulation of the landfill in Istog
 • Drafting of socio-economic project for the river Bistrica in Prizren “Annex-A
 • Drafting the main project for the construction of the plant for wastewater treatment and industrial BPD.
 • Designing a water reservoir project for Prishtina International Airport
 • Design and execution of works for water intake from Iber lepenc for TCA
 • Construction of the facility for the sterilization plant of infectious hospital waste in the Hospital Center of Peja.
 • Installation of solar collectors for sanitary water heating in the buildings of the Kosovo Academy for Public Safety (KAPS).
 • Service Contract: Preparation of documents for the construction permit for Temporary
 • Permanent Preservation Areas and Natural Asbestos Preservation Areas – SOWI KOSOVO
 • Concrete Collector Construction and Fecal Sewerage